Statut Fundacji 314 Foundation

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja 314 Foundation”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Macieja Satkiewicza i Piotra Wodzińskiego – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 14 marca 2019 r. – Repertorium A 804/2019.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz zgodnie z  postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz zakładać i nabywać inne podmioty, a także przystępować do spółek i fundacji, o ile ich cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

§ 4

 1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celami Fundacji są:
  1. Optymalizacja szeroko rozumianych struktur i procesów dotyczących szerokich grup społecznych w celu poprawy jakości życia ludzi;
  2. Prowadzenie oraz wspieranie projektów technologicznych oraz prac naukowo-badawczych niosących globalną progresję warunków życia człowieka;
  3. Inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich i efektywnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
  4. Rozwój i wspieranie rozwoju projektów, badań, technologii i narzędzi, które:
   1. w wydajny sposób pozwalają ludziom nieść wzajemną pomoc,
   2. przyśpieszają rozwój naukowy i technologiczny,
   3. stymulują rozwój intelektualny, kulturalny, moralny, duchowy, zdrowotny, psychologiczny, psychofizyczny i gospodarczy społeczeństwa;
  5. Edukowanie społeczeństwa w kwestiach wzajemnej komunikacji;
  6. Działanie na rzecz zacierania podziałów społecznych poprzez wspieranie dialogu oraz dążenia do wzajemnego zrozumienia i porozumienia, poszukiwanie obszarów porozumienia;
  7. Działanie na rzecz detabloidyzacji polityki oraz edukacji społeczeństwa w kwestiach społecznych, gospodarczych, administracyjnych, podatkowych, naukowych i oświatowych;
  8. Promowanie nauki, filozofii, kultury i sztuki;
  9. Promowanie kultury fizycznej, zdrowego i zbalansowanego trybu życia;
  10. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju cywilizacyjnego w sposób respektujący naturę.
 2. Powyższe cele wchodzą w zakres działalności w obszarach:
  1. Działalności naukowej;
  2. Działalności naukowo-technicznej;
  3. Działalności kulturalnej;
  4. Działalności oświatowej;
  5. Ochrony zdrowia;
  6. Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
  7. Ochrony środowiska;
  8. Dobroczynności.

§ 6

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  1. Inicjowanie, tworzenie i prowadzenie oraz wspieranie rozwoju prac naukowo-badawczych, projektów technologicznych oraz narzędzi dotyczących celów Fundacji, a w szczególności:
   1. badań nad mózgiem, inteligencją i sztuczną inteligencją, a zwłaszcza kreatywną sztuczną inteligencją, która pomagałaby rozwiązywać otwarte problemy współczesnej nauki,
   2. rozwoju technologii komunikacyjnych, zwłaszcza internetowych, w celu umożliwienia ludziom efektywniejszej współpracy, wymiany idei, samoorganizacji w celu globalnego rozwoju,
   3. rozwoju aplikacji, aplikacji internetowych, mobilnych i innych, których działanie jest zbieżne z celami Fundacji,
   4. optymalizacji szeroko rozumianych struktur, zwłaszcza struktur administracyjnych, w celu zwiększenia efektywności ich działania w kontekście wytwarzanej wartości i dobrostanu ludzi,
   5. optymalizacji struktur akademickich i naukowo-badawczych w celu poprawy współpracy między naukowcami z różnych dziedzin nauki;
  2. Działalność naukowa i naukowo-techniczna, kulturalna, oświatowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna w zakresie celów działania Fundacji;
  3. Wspieranie rozwoju nauki, zwłaszcza informatyki i matematyki, a w szczególności teorii informacji i teorii złożoności w celu optymalizacji struktur dotyczących życia ludzi na każdym poziomie skomplikowania;
  4. Rozwój i wspieranie rozwoju zunifikowanych teorii naukowych dotyczących działania rzeczywistości, świadomości, ludzkiego umysłu, mózgu;
  5. Wspieranie rozwoju wiedzy i technologii dotyczących organizmu człowieka w celu poprawy dobrostanu ludzi;
  6. Działanie na rzecz optymalizacji sposobów zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób, w szczególności chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwór czy depresja;
  7. Badania nad optymalizacją sposobu komunikacji w rodzinach oraz wśród domowników;
  8. Propagowanie i optymalizacja pomocy sąsiedzkiej;
  9. Badania i działania na rzecz optymalizacji systemu edukacji;
  10. Badania i działania na rzecz optymalizacji systemu podatkowego pod kątem wzrostu gospodarczego i dobrobytu ludzi, a także edukowanie społeczeństwa w tych kwestiach;
  11. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego;
  12. Działanie na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej;
  13. Działanie i promowanie działań na rzecz łączenia:
   1. świata nauki i kultury,
   2. świata kultury i sportu,
   3. świata nauki i biznesu,
   4. filozofii, nauki i religii;
  14. Organizowanie konferencji i seminariów;
  15. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;
  16. Organizacja imprez promujących zdrowe i nowatorskie sposoby spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w zakresie kultury i kultury fizycznej;
  17. Promowanie zdrowych oraz nowatorskich nawyków poprawiających jakość życia i pracy (zwłaszcza w miejscu pracy);
  18. Tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących struktur organizacyjnych;
  19. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
  20. Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji;
  21. Działalność wydawniczą, w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów;
  22. Promowanie dojrzałego filozoficznie podejścia do wiedzy wśród naukowców i ogółu społeczeństwa;
  23. Wyodrębnienie i weryfikacja hipotez naukowych zawartych w religiach;
  24. Promowanie dojrzałego intelektualnie podejścia do religii i treści w nich zawartych;
  25. Działania na rzecz skuteczniejszego egzekwowania praw zwierząt;
  26. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 2. Powyższe działania będą realizowane poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 5. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany przychód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
  2. Darowizn i spadków krajowych i zagranicznych;
  3. Aktywów oraz praw majątkowych Fundacji;
  4. Papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  5. Dotacji i subwencji oraz grantów i zbiórek publicznych;
  6. Odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Przy powoływaniu członków Zarządu Fundatorzy decydują o przyznaniu funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród osób, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
  2. Dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności podpisywanie umów;
  3. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  4. Uchwalanie regulaminów;
  5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Fundatorów;
  8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  9. Dokonywanie zmian Statutu Fundacji, w tym zmiany jej celów, po akceptacji przez Fundatorów;
  10. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją;
  11. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  12. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Posiedzenie uznaje się za ważne przy obecności minimum 51% wszystkich członków Zarządu, a w tym Prezesa bądź Wiceprezesa.
 5. Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
 6. O posiedzeniu Zarządu (miejscu i terminie) muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany Fundacji przez członka Zarządu, lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 12

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  1. Złożenia rezygnacji przez członka Zarządu na piśmie – do pozostałych członków Zarządu;
  2. Śmierci członka Zarządu;
  3. Upływu kadencji;
  4. Odwołania przez Fundatorów;
  5. Uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. Utraty zdolności do czynności prawnych.

Fundatorzy

§ 13

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
  1. Wyrażanie zgody na zaproponowane przez Zarząd zmiany Statutu;
  2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  3. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 14

 1. Posiedzenia Fundatorów zwołują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Fundatorzy podejmują decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały podejmowane są jednomyślnie przez obu Fundatorów.

§ 15

 1. W przypadku śmierci Fundatora kompetencje zastrzeżone dla Fundatorów wykonują pozostali Fundatorzy.
 2. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów ich kompetencje przejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego bądź dwuosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes bądź jednoosobowo Wiceprezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu trzyosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. cyfryzacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
PL
EN PL